For MIKIMOTO GINZA2 Disply

2007 spring
AD: Yosuke Irie(mikimoto)
animation: Kiyoshi Miyahara