For MIKIMOTO GINZA2 Disply

2007 Summer 2
AD: Yosuke Irie(mikimoto)
animation: Kiyoshi Miyahara