For MIKIMOTO GINZA2 Disply

2008 Summer
AD: Yosuke Irie(mikimoto)
animation: Kiyoshi Miyahara