WASHINGTON GINZA WINDOW DISPLAY

2013 SPRING
CL: Corporation Washington Shoe
AD: Shoko Asao D: Hiroko Fujita

ワシントン靴店ウィンドウディスプレイ
ワシントン靴店ウィンドウディスプレイ